Organisatie

– doelstelling
De Stichting de Wieker Meule heeft als doel de molen in de Wijk in stand te houden . De molen is een Rijksmonument.
Er is een instandhoudingsplan voor 2021 t/m 2026 op basis waarvan de Rijksdienst voor de Monumenten zorg gedurende 6 jaar een bijdrage verstrekt voor de kosten van onderhoud en restauratie . De eigen inkomsten voor deze werkzaamheden komen uit de bijdragen van donateurs, subsidies, giften en acties om inkomsten te verwerven . Bovendien wordt veel werk door de molenaars zelf gedaan .

– bestuur
Frans Zinger, voorzitter
Ank van der Ziel-Nauta, secretaris
Els Frans, penningmeester
Erwin de Jonge, molenaar
Jakob Brand, bestuurslid

Alle werkzaamheden voor de molen, zowel door het bestuur als door de molenaars wordt gedaan op vrijwillige basis, onbezoldigd.

– zakelijke gegevens
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel : 41020644
RSIN nummer : 806367155
Bankrekening : NL41RABO0333113128

De balans en de jaarrekening over 2023 kunt u hier vinden.
balans 2023
Exploitatierekening 2023